Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Przyjaciele Nauki na Warmii” LOG-WARM w Olsztynie ,zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego w Olsztynie dnia 09.09.2004r. numer  0000216346 rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, VIII Wydział  Gospodarczy KRS reprezentowane jest  przez Zarząd:
Nelly Elżbieta Antosz – prezes
Anna Purzycka – wiceprezes

Celem organizacji jest prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji, opieki wychowawczej   i społecznej oraz związanej z kulturą, rekreacją, sportem. W szczególności cele obejmują prowadzenie, wspieranie działalności placówek oświatowo-edukacyjno-wychowawczych i opiekuńczych, powołanych do działania przez Stowarzyszenie oraz organizowanie zajęć edukacyjno-oświatowych, sportowych, kulturalnych łącznie ze szkoleniami i utrzymywaniem kontaktów z instytucjami, placówkami, organizacjami naukowymi, kulturalnymi, artystycznymi oraz realizowaniu licznych projektów rządowych i unijnych z polsko-niemiecką wymianą młodzieży ze szkołą w Osnambruk w Niemczech,Międzynarodowy Projekt Partnerski Sokrates Comenius
Działalność stowarzyszenia skierowana jest do dzieci i młodzieży,realizując swoje cele i misję powołało do działania placówki oświatowo-edukacyjno-opiekuńcze:

*1 wrzesień 2005r Gimnazjum nr 11 w Olsztynie- w 2011 r. szkole nadano Sztandar  oraz imię Hieronima  Skurpskiego

* 2010r. Niepubliczne Przedszkole Akademia Wychowania Przedszkolnego AWP przy ul. Artyleryjskiej 39 w Olsztynie obecnie ul. Jacka Kuronia 2

* 2012 r. utworzono w oparciu o program „Maluch 2011” Niepubliczny Żłobek Juniorek przy Przedszkolu   AWP                                                                         * 2014r.powołano Niepubliczną Szkołę Podstawową „Jedenastka”- edukacja wczesnoszkolna

*2016r. Niepubliczne Przedszkole AWP zostało przekształcone w Publiczne Przedszkole nr 16 w Olsztynie ul. Jacka Kuronia 2

*  2017r  Gimnazjum nr 11 zakończyło działalność – przekształcone zostałow Szkołę Podstawową nr11 im. Hieronima Skurpskiego z oddziałami gimnazjalnymi.

Projekty unijne i międzynarodowe organizowane przez Stowarzyszenie 2017/2018:

*Międzynarodowy Projekt Partnerski Erasmus+ realizowany w Gimnazjum nr 11 obecnie w Szkole Podstawowej nr 11 z oddziałami gimnazjalnymi

*Projekt Unii Europejskiej z EFS „Wyrównajmy szanse z AWP”  – realizowany w  Publicznym Przedszkolu nr 16 w Olsztynie