Szkolne Koło PCK

Szkolne koło PCK dla klas 4-8 i Klub Wiewiórka (PCK)dla klas 1-3

Opiekunowie:Szkolnego Koła PCK:Panie Dorota Łuka i Katarzyna Hatowska
Opiekun Klubu Wiewiórka Pani Kamila Biegańska

Cel i zadania Szkolnego Koła PCK

1. Celem działalności szkolnego koła PCK jest aktywizacja środowisk szkolnych w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym.

2. Zadaniami Szkolnego Koła PCK są:

-pomoc potrzebującym uczniom,
-promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka,
-działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży
w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej,
-opieka nad klubami Wiewiórka,
-kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie,
-stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci
i młodzieży,
-przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK.
Kilka słów o Polskim Czerwonym Krzyżu.

Znakiem Polskiego Czerwonego Krzyża jest równoramienny krzyż koloru czerwonego na białym tle występujący w połączeniu z
nazwą „Polski Czerwony Krzyż”

PCK w wypełnianiu swojej misji kieruje się zawsze 7 zasadami:

Humanitaryzm
Bezstronność
Neutralność
Niezależność
Dobrowolność​
Jedność
Powszechność